4 VIGTIGE SPØRGSMÅL PÅ ARBEJDSPLADSEN, NÅR DU FOREBYGGER STRESS

Nyere stressforskning viser, at oplevelsen af at føle os helt uretfærdigt behandlet, kan udløse indre konflikter, høje følelsesmæssige krav og deraf kan stress forekomme.

I tidsskriftet ERHVERVSPSYKOLOGI 2, 2017 argumenterer Hartmanns’ chefpsykolog Louise Dinesen for, at organisationer og stress-forskning alt for ofte undervurderer konflikters betydning for udvikling af arbejdsrelateret stress. Selvom stress er sat på dagsordenen i mange organisationer, og selvom arbejdet fortsat opgives som den hyppigste årsag til de stigende stress-problematikker, så har rigtig mange ledere, HR-ansatte og arbejdsmiljørepræsentanter fortsat vanskeligt ved at få reduceret den negative udvikling, vi ser på området. En af årsagerne er bl.a. – hvis man ser på nyere stressforskning – at oplevelsen af at føle os helt uretfærdigt behandlet, kan udløse indre konflikter, høje følelsesmæssige krav og deraf stress.

I artiklen ”Kun toppen af isbjerget – overser vi konfliktens betydning for stress – argumenterer Louise Dinesen for, at vi er nødt til at inddrage spørgsmålet om konflikter og oplevelsen af værdighed, når vi skal afhjælpe og forebygge stress på arbejdspladsen. Konflikter på arbejdspladsen behøver ikke at være synlige, men kan være indre konflikter, hvor den enkelte er splittet mellem egne værdier og mål og det, der forventes af ham eller hende. I arbejdsmiljøarbejdet ser vi ofte, at det ikke alene er de udtalte og åbenlyse konflikter som er belastende, men i høj grad også de uudtalte og underliggende konflikter, som de ansatte bliver syge af. Den indre konflikt har netop den egenskab, at den kræver mentale ressourcer, og sætter sig som høje følelsesmæssige krav den enkelte skal håndtere. Skulle vi fange disse indre konflikter tidligt, så kunne vi bare starte med at spørge pårørende om, hvordan de oplever deres ægtefælles arbejdsplads. I mange tilfælde har de ansatte i måneder og år inden en stress-sygemelding fortalt i hjemmet om de dilemmaer, uretfærdigheder og usikkerheder, som er forbundet med at klare sit arbejde.

De indre konflikter fører til ”face-work”

Konflikter kan ses som en proces, som sættes i gang, når vi mennesker opfatter, at andre indirekte eller  direkte underkender eller underminerer vores interesser, mål, integritet eller værdier (Bakhara, 2010). Og hvad vi alt for ofte overser i det traditionelle forebyggende arbejde er, at de ansattes indre konflikter – i takt med en stadig stigende jagt på økonomiske mål, produktivitet og acceleration stiger som en slags konflikt mellem det den enkelte selv tror på, står for og kan mærke overfor det, jeg bør være, bør sige og bør gøre i kulturen på arbejdspladsen. 

Stress-problematikker kan deraf være usynlige, og kan ulme som dybe indre konflikter, frustration og dilemmaer, som den enkelte – og ofte flere ansatte – står alene med og bærer rundt på, men som igen ikke altid viser sig på den umiddelbare overflade. Taler man med mennesker, som har oplevet stress, så ser vi, at der ofte inden en sygemelding har været en længere periode med det vi kalder ”face-work” eller emotionel kontrol. Fordi den enkelte er i en konflikt med sig selv og sin omverden, så er hun eller han – for at hænge sammen i en social sammenhæng – nødt til at spille en slags komedie. En adfærd som er helt relevant, men som desværre øger de følelsesmæssige krav i arbejdet. 

Der er tale om en mekanisme som især går i gang, når den ansatte ved, at et opgør eller en ydre konflikt med ledere og kollegaer på arbejdspladsen vil have for store konsekvenser ift. jobusikkerhed og upopularitet. 

Spørgsmål om retfærdighed og værdighed i forebyggelsesarbejdet

Af samme årsag kan vi ikke bare træne os selv i at spotte stress i tide, men må snarere som en løbende forebyggende indsats i det daglige ledelses- og udviklingsarbejde afklare, om vi og de ansatte har mulighed for at arbejde i overensstemmelse med vores interesser, mål og værdier. Der er tale om spørgsmål, som også potentielt kan afføde negativ feedback til ledelsen samt følelser og reaktioner. Af samme årsag, går ledere alt for ofte uden om dem.  Og netop deraf får konflikternes indre liv gode vækstbetingelser. Det anspændte bliver med andre ord ikke punkteret. De høje følelsesmæssige krav den enkelte er alene om på arbejdspladsen, er den cocktail, som udvikler sig som belastning for de ansatte. I Hartmanns afholder vi kurser i ”De svære samtaler”, og det er netop fordi at vi kan se, at evnen til at tage samtaler om det, der betyder noget for den enkelte og arbejdspladsen, virker i det forebyggende arbejde.

Skal du som leder eller HR-ansat undersøge, hvordan det står til med de indre konflikter på din arbejdsplads, så kan du stille følgende spørgsmål til dine ansatte eller kollegaer: 

Du kan læse hele artiklen ”Kun toppen af isbjerget - overser vi konfliktens betydning for stress" I Erhvervspsykologisk Tidsskrifts, vol. 15, nr. 2, juni 2017.

Du er også altid velkommen til at kontakte os i Hartmanns, hvis du har spørgsmål, eller vil inspireres på området for psykisk arbejdsmiljø og stress-forebyggelse.

Louise Dinesen
Chefpsykolog i Hartmanns
louise.dinesen@hartmanns.dk
+45 4121 1340