Assessment kvalitetssikrer din beslutning og er den sikreste metode for at forudsige om kandidaten får succes i jobbet

Assessment er det engelske ordet for vurdering. Hos Hartmanns er et Assessment Center bygget opp av bestemte prosedyrer og kan beskrives som en kombinasjon av tester og caser. Sammen med CV, referanser og intervjuer vurderes personers personlighet, evner, kompetanser og atferd i forhold til jobb- eller stillingsnivå. Ved å benytte Assessment Centeret får organisasjonen dermed et innblikk i deltakerens fremtidige prestasjon ved å observere hvordan deltakeren håndterer oppgaver, problemer og situasjoner som matcher det kommende jobbeller stillingsnivået. En kombinasjon av den tradisjonelle ansettelsesprosedyren med et Assessment Center øker kvaliteten i beslutninger som gjelder forfremmelser og utvelgelse.

Når og hvorfor bruke et assessment center?

 • Undersøkelser viser at et Assessment Center er den sikreste måten på å forutsi sannsynligheten for at en kandidat blir vellykket i jobben.
 • Et Assessment Center gir deg det ekstra objektive grunnlaget for å treffe det endelige valget mellom to eller flere endelige kandidater.
 • Et Assessment Center gir deg mulighet til å få en objektiv «second opinion» angående én eller flere kandidater som du selv har valgt gjennom din egen rekrutteringsprosess før du skriver under på den endelige kontrakten.
 • Et Assessment Center gir deg gode verktøyer til din videre ledelse og utvikling av den gjeldende kandidaten/medarbeideren.
 • Som leder, kan du bruke et Assessment Center til å få større selvinnsikt, et bedre grunnlag for å utvikle din ledelseskompetanse og rådgivning for å ta riktige valg av ledergrupper og/eller medarbeidere som komplementerer og styrker din lederevne.
 • Assessment Centeret kan skreddersy test- og casemodeller for en effektiv og sikker rekruttering av større mengder av medarbeidere på kort tid.
 • Et Assessment Center gir deg mulighet til å få kartlagt idealprofilen for utvalgte stillinger. F.eks. den mest suksessrike salgsprofilen i organisasjonen din. I ettertid kan det utgjøre et unikt verktøy for å vurdere fremtidige kandidaters match med denne idealprofilen.
 • Med Assessment Centerets verktøyer får du mulighet til å avdekke et teams profil, herunder teamets styrker og potensielle utfordringer.
 • Utbyttet vil være et bedre grunnlag for å sette sammen et velfungerende high performance-team.

Hartmanns tilbyr

Hartmann 'Assessment Center tilbyr flere grunnleggende pakker som kan skreddersys til den enkelte situasjon.

Vurdering af kandidater

Situasjonen

En av de faktorene som i svært stor grad er med på å avgjøre en organisasjons suksess, er evnen til å tiltrekke seg de riktige medarbeiderne på de riktige tidspunktene til nøkkelposisjoner i organisasjonen. Som leder, står du kanskje ofte i den situasjonen at du har gjennomført en rekrutteringsprosess og står igjen med tre gode kandidater til slutt i prosessen. Kandidatene har forskjellige kompetanser, erfaringer, drivkrefter og motivasjoner. Hvem velger du å ansette? Hvem passer best til din organisasjon? Gjennom Hartmanns’ Assessment Center får du en solid vurdering av de relevante kandidatene som hjelper deg med å treffe dette avgjørende valget for din organisasjon.

Resultat

På bakgrunn av resultatet i Hartmanns’ Assessment Center får du en klar vurdering av hver enkelt kandidat av en seniorkonsulent.

Hver pakke innledes med en jobbprofilanalyse og en fastsettelse av de kompetansene som skal evalueres.

Second opinion 1

 • Masterprofilanalyse (MPA) for hver kandidat.
 • Personlig tilbakemelding til kandidatene.
 • Tilbakemeldinger for alle kandidater. Denne inneholder rapportmateriale og vurdering av kandidatene.

Second opinion 2

 • Masterprofilanalyse (MPA) for hver kandidat.
 • Personlig tilbakemelding til kandidatene.
 • Tilbakemeldinger for alle kandidater. Denne inneholder rapportmateriale og vurdering av kandidatene.
 • Kandidaters forslag i forhold til en konkret case. (En strategisk case, salgscase, ledercase, konfliktcase eller lignende.)

Second opinion 3

 • Masterprofilanalyse (MPA) for hver kandidat.
 • Adjustable Competence Evaluation (ACE) analyse for hver kandidat.
 • Personlig tilbakemelding til kandidatene.
 • Tilbakemeldinger for alle kandidater. Denne inneholder rapportmateriale og vurdering av kandidatene.
 • Kandidaters forslag i forhold til en konkret case. (En strategisk case, salgscase, ledercase, konfliktcase eller lignende.)
 • Kandidaten får stilt et verdidilemma: Hvordan tas det et valg mellom to vanskelige beslutninger, og hva er vurderingene bak?
 • Innhente to referanser.

Ansettelser på ledernivå

Situasjonen

Et skifte og/eller en nyansettelse av direktører eller ledere som befinner seg på det strategiske nivået i organisasjonen er en strategisk beslutning. Den beslutning du treffer kan få forretningsmessige og organisatoriske konsekvenser som strekker seg mange år inn i fremtiden. Som med alle andre strategiske beslutninger, krever den at du baserer avgjørende valg på et veldokumentert og velfundert grunnlag. Gjennom Hartmanns’ Assessment Center får du en solid analyse som viser hvilken fremtidig leder organisasjonen krever i den nåværende situasjonen. Samtidig styrkes beslutningsgrunnlaget ditt når du i siste fase skal ta det avgjørende valget om hvem du skal velge blant flere kvalifiserte kandidater.

Resultat

På bakgrunn av resultatet i Hartmanns’ Assessment Center får du en klar vurdering fra en seniorkonsulent av hvordan din kommende leders profil ser ut. Hva er styrkene og hvor ligger utviklingsområdene for den kommende lederen i forhold til å oppnå suksess i jobben.

Second opinion 1

 • Jobbprofilanalysen dekker 360⁰. Hva vurderer nøkkelpersoner (styret, direktører, medarbeidere og sentrale interne samarbeidspartnere) omkring den kommende lederen som avgjørende for å oppnå suksess i rollen?
 • Utarbeidelse av dine kravspesifikasjoner til innhold for den kommende lederens MPA-profil.
 • Masterprofilanalyse for hver kandidat til jobben.
 • Adjustable Competence Evaluation (ACE) analyse for hver kandidat.
 • Personlig tilbakemelding til hver potensielle kandidat.
 • Tilbakemeldinger og rapportmateriale til deg for hver av de potensielle kandidatene.

Second opinion 2

 • Jobbprofilanalysen dekker 360⁰. Hva vurderer nøkkelpersoner (styret, direktører, medarbeidere og sentrale interne samarbeidspartnere) omkring den kommende lederen som avgjørende for å oppnå suksess i rollen?
 • Utarbeidelse av dine kravspesifikasjoner til innhold for den kommende lederens MPA-profil.
 • Masterprofilanalyse for hver kandidat til jobben.
 • Adjustable Competence Evaluation (ACE) analyse for hver kandidat.
 • Personlig tilbakemelding til hver potensielle kandidat.
 • Tilbakemeldinger og rapportmateriale til deg for alle kandidatene.
 • Utvikling og gjennomføring av relevante caser som avdekker stillingens relevante faglige eller personlige kompetanser. Hartmanns’ seniorkonsulent er ansvarlig for og koordinerer utviklingen, gjennomførelsen og tilbakemeldingen på de utvalgte casene med hel eller delvis hjelp fra dere.
 • Kandidaten får stilt et verdidilemma. Hvordan tas det et valg mellom to vanskelige beslutninger, og hva er vurderingene bak?
 • Seniorkonsulenten gir en klar vurdering av hvordan din leders profil ser ut samt rapportmateriale.

Din idealprofil

Situasjonen

Mange har opplevd å ansette feil medarbeider. Det kan føre til store kostnader, og noen beregninger viser at det kan koste opptil 150 % av en årslønn samtidig som det kan skade medarbeidernes moral og organisasjonens omdømme. Hvem er din idealprofil til en konkret funksjon? Er dine tanker om en idealprofil den samme som dine medarbeideres, din leders, dine kunders og dine interessenters? Gjennom Hartmanns’ Assessment Center får du en solid analyse av hvordan en idealprofil til en konkret funksjon eller stilling kan se ut, slik at du til enhver tid kan sammenligne fordeler, utviklingspunkter og teamroller for nye ansatte eller nåværende kolleger.

Resultat

Seniorkonsulenten kommer ut og presenterer resultatet fra Hartmanns Assessment Center. Her får du en klar vurdering av hvordan din idealprofil kan se ut og hva du bør vurdere på ved fremtidige ansettelser.

Analyse 1

 • Dialog om dine tanker og holdninger til idealprofilen i teamet ditt.
 • Masterprofilanalyse (MPA) på din dyktigste medarbeider, slik at du kan trekke ut nåværende styrker og utviklingspunkter i en analyse.
 • Tilbakemelding på resultatet til din dyktigste medarbeider og en dyptgående dialog med din medarbeider om idealprofilen til stillingen.
 • Seniorkonsulenten gjennomgår og gir en klar vurdering som inneholder rapportmateriale av hvordan en idealprofil kan se ut og hvordan du kan sammenligne fremtidige/nye profiler.

Analyse 2

 • Dialog om dine tanker og holdninger til idealprofilen i teamet ditt.
 • Masterprofilanalyse (MPA) og en Adjustable Competence Evaluation (ACE) på din dyktigste medarbeider, slik at du kan trekke ut styrker og utviklingspunkter i en analyse.
 • Tilbakemelding på resultatet til din dyktigste medarbeider og en dyptgående dialog om idealprofilen til stillingen.
 • Telefonintervju med én eller flere topprioriterte kunder/samarbeidspartnere/leverandører for å avdekke idealprofilen.
 • MPA og ACE på deg som leder. Hvordan er idealprofilen i forhold til deg? Hvor er deres atferd lik og hvor avviker den? Hva skal du som leder være særlig oppmerksom på i din ledelse av idealprofiler?
 • En klar vurdering fra seniorkonsulenten som inneholder rapportmateriale og en gjennomgang av hvordan idealprofilen kan se ut og hvordan du kan sammenligne fremtidige/nye profiler.

Din lederprofil

Situajonen

Du står i en situasjon hvor din mellomleder skal ansette nye medarbeidere. Det er naturlig at Hartmanns tester og analyserer kommende medarbeidere, slik at vi kan sikre et godt grunnlag for ansettelse. Men hvilken ledertype er den ansettende lederen i situasjonen? Hvordan er vedkommendes atferd i stillingen, og hva er personens kompetanser i forhold til å hurtig få denne medarbeideren til å prestere i jobben? Gjennom Hartmanns’ Assessment Center får du en solid analyse på hvordan din ansettende leders profil ser ut, slik at lederens styrker og utviklingspunkter blir tydelige for deg og lederen selv.

Resultat

På bakgrunn av resultatet i Hartmanns’ Assessment Center får du en klar vurdering fra seniorkonsulenten for hvordan din leders profil ser ut. Hva er styrkene og hvor er utviklingspunktene?

Analyse 1

 • Dialog om dine tanker og holdninger til den ansettende lederens atferd sammenlignet med lederens team og kommende medarbeidere.
 • Masterprofilanalyse (MPA) på din leder i forhold til indre drivkraft, sosial atferd og arbeidsstil.
 • Tilbakemelding på masterresultatet og en dyptgående dialog om styrker og utviklingspunkter i forhold til stillingen.
 • Innhenting av referanser ned i organisasjonen fra to medarbeidere.
 • En klar vurdering fra seniorkonsulenten som inneholder rapportmateriale og konsulentens gjennomgang av hvordan din ansettende leders profil ser ut.

Analyse 2

 • Dialog om dine tanker og holdninger til den ansettende lederens atferd sammenlignet med lederens team og kommende medarbeidere.
 • Masterprofilanalyse (MPA) på din leder i forhold til indre drivkraft, sosial atferd og arbeidsstil.
 • Tilbakemelding på masterresultatet og en dyptgående dialog om styrker og utviklingspunkter i lederens profil.
 • Teamanalyse EASI (Entusiasten, Analytikeren, Supporteren, Implementereren) og tilbakemelding til deg om teamets roller og behov.
 • Innhenting av referanser ned i organisasjonen på to medarbeidere.
 • Case om kommunikasjon i en medarbeidersamtale. Det avtales en lett tilgjengelig case/situasjon hvor måten det kommuniseres på avdekkes.
 • Case om et verdidilemma. Hvordan tas det et valg mellom to vanskelige beslutninger, og hva er vurderingen i forhold til organisasjonens verdier?
 • En klar vurdering fra seniorkonsulenten som inneholder rapportmateriale og seniorkonsulentens gjennomgang av hvordan din ansettende leders profil ser ut.

Teamansettelse

Situsjonen

Er du leder av et team hvor du ansetter flere medarbeidere løpende? Kanskje skal du ansette et helt nytt team? Et team er sammensatt av forskjellige typer som skal arbeide sammen, og derfor er det viktig å kjenne atferden og kompetansesammensetningen i teamet som helhet.Gjennom Hartmanns’ Assessment Center får du en hurtig, enkel og oversiktlig DISC-analyse (Dominance Influence, Steadiness, Compliance) for hvordan din nye medarbeider ser ut, slik at du til enhver tid kan sammenligne fordeler, utviklingspunkter og atferd for nye medarbeidere eller nåværende kolleger. Det er enkelt for kandidaten å fylle ut på nett, og du får en rask tilbakemelding på resultatet.

Resultat

På bakgrunn av resultatet i Hartmanns’ Assessment Center får du en klar vurdering av hvordan profilen ser ut for din medarbeider.

Analyse 1

 • DISC-analyse til kandidater.
 • Tilbakemelding på telefon om resultatet til lederen og en skriftlig rapport.

 

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte vores konsulenter og høre hvordan Hartmanns kan skreddersy en assessment løsning, der passer til dine behov.

Øystein Gjuvsland
Senior Recruitment Specialist
+47 991 10 955
Send e-mail

Roger Sollied Johansen
Senior Recruitment Specialist
+47 997 38 999
Send e-mail